Autor – Ion Giurcă, Cosmin Zaharia

Problematica fortificaţiilor, privită în toată complexitatea sa, ţine de mai multe domenii ale ştiinţei şi artei, studiul şi analiza acestora fiind o preocupare a arheologilor, militarilor, arhitecţilor, specialiştilor în domeniul istoriei artelor şi, nu în ultimul rând, a istoricilor diferitelor epoci din evoluţia omenirii şi a societăţii. Abordările au în vedere aspecte generale şi specifice fiecărui domeniu de studiu şi analiză, de aici rezultând o diversitate de puncte de vedere, aprecieri şi concluzii, multe cu un suport ştiinţific incontestabil, altele contestate
şi controversate, obiectiv sau subiectiv.

Cert este că în acest domeniu de studiu, ca de altfel în întregul proces de cunoaştere, izvoarele istorice îşi au rolul lor incontestabil, chiar dacă aspectele subiective sunt suficient de numeroase, firesc dacă avem în vedere limitele posibilităţilor de cercetare, chiar şi în prezent. În lucrarea de faţă supunem atenţiei câteva aspecte generale privind fortificaţiile,
cu o concentrare a prezentării şi analizei pe epoca medie din istoria României, privită din prisma artei militare şi în legătură directă cu problematica generală a activităţii ştiinţifice din acest an. Privite în ansamblul lor, din antichitate până în prezent, fortificaţiile au fost legate nemijlocit de măsurile de apărare adoptate de către formaţiunile prestatale, state şi comunităţi locale, laice şi bisericeşti, în acord cu: percepţia ameninţărilor; caracteristicile geomorfolocice ale spaţiului controlat sau administrat; cu resursele materiale existente în zonă sau în apropiere; cu evoluţie arhitecturii în general, a celei militare în special; cu dezvoltarea mijloacelor de luptă ofensive şi defensive, cu resursele umane specializate şi financiare la
dispoziţie.

Citeşte în format pdf

Tags: